بالارفتن آمار قابل توجه خودکشی در استانهای غربی و شمال غربی