حضرت امام صادق علیه السلام : هرگاه خداوند خیر بنده ای را اراده کند او را نسبت به دنیا بی رغبت می کند و بر دین دانایش می گرداند و عیب هایش را به او می نمایاند      
اخبار استخدام
استخدام شیراز ( آرشیو نیازمندی فارس ) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش
استخدام یزد ( آرشیو نیازمندی یزد ) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش
استخدام همدان ( آرشیو نیازمندی همدان ) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش
استخدام قزوین ( آرشیو نیازمندی قزوین ) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش
استخدام رشت ( آرشیو نیازمندی گیلان ) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش
استخدام کرمان ( آرشیو نیازمندی کرمان ) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش
استخدام مشهد ( آرشیو نیازمندی خراسان ) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش
استخدام اراک ( آرشیو نیازمندی مرکزی) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش
استخدام قم ( آرشیو نیازمندی قم) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش
استخدام کرج ( آرشیو نیازمندی البرز ) ای استخدام - ۲۶ دقیقه پیش